HUISHOUDELIJK REGLEMENT L.B.V.

INHOUD:

Artikel        Inhoud

1        Van de Leden

2        Van het Bestuur

3        Van de Voorzitter.
    
4        Van de Secretaris.
    
5/6     Van de Penningmeester.

7        Kas commissie.

8        Van de Ledenvergadering

9        Van de Commissies

10      Slotbepaling.

 

VAN DE LEDEN

Artikel 1


1.    Elk lid ontvangt voor elk verenigingsjaar een bewijs van lidmaatschap tegen betaling van de door het lid verschuldigde contributie. Het bewijs vermeldt de soort van lidmaatschap en bij bijzondere leden zo nodig de bijzondere voorwaarden en is namens het Bestuur getekend door de penningmeester..  
                                                                                                                                                                                        
2.    De leden hebben op vertoon van het lidmaatschapsbewijs toegang tot alle door de vereniging georganiseerde oefeningen en wedstrijden, tenzij het Bestuur op grond van het bijzondere lidmaatschap bepaalde rechten uitdrukkelijk heeft uitgezonderd. 

3.    De leden zijn verplicht aan de secretaris van adreswijziging schriftelijk mededeling te doen.

4.    Mededelingen en andere stukken toegezonden aan de van hen bij de secretaris bekende adressen zijn voor de leden bindend.

5.    Bij deelneming aan toernooien onder visie van de N.B.B. is lidmaatschap van de N.B.B. verplicht.

6.    Het Bestuur draagt er zorg voor dat gedurende het lidmaatschap een geldig sportkeuringbewijs aanwezig is. Voor nieuwe leden is dit sportkeuringbewijs binnen  2 maanden na aanvang van het lidmaatschap aanwezig.

   


VAN HET BESTUUR

Artikel 2

Voor vacatures in het Bestuur worden door het Bestuur kandidaten gesteld.
De leden hebben het recht tegenkandidaten te stellen. 
De namen van de kandidaten, die door de leden worden gesteld, dienen onder overlegging van een lijst van handtekeningen van tenminste 5 leden, die de betrokken kandidaten steunen, te worden ingediend bij de secretaris uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de Ledenvergadering, waarop de verkiezing zal plaatsvinden.


VAN DE VOORZITTER

Artikel 3

De voorzitter leidt de Ledenvergadering en verleent het woord in de volgorde waarin het gevraagd wordt. 
Hij is niet verplicht meer dan 3 maal aan hetzelfde lid over hetzelfde onderwerp het woord te verlenen.
Bij ontstentenis of verhindering wordt de voorzitter vervangen door de vice-voorzitter, de secretaris of de penningmeester.

 

VAN DE SECRETARIS

Artikel 4

De secretaris houdt de notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen bij, zorgt dat de bestuurs- en gewone leden tijdig ter vergadering worden bijeengeroepen en voert alle correspondentie van de vereniging.
Voorts houdt hij het ledenregister bij.
Hij is verplicht kopie te houden van alle stukken, die van de vereniging uitgaan. 

 

VAN DE PENNINGMEESTER

Artikel 5

De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en zorgt voor het innen der contributies, donaties en andere vorderingen.
Hij zorgt ervoor, dat hij geen grotere bedragen in kas heeft dan 100 Euro.
Het meerdere wordt door hem gestort op de bank- of girorekening der vereniging.
Hij is verplicht zijn boeken en bescheiden aan een door de Ledenvergadering te benoemen kas commissie over te leggen en deze alle gevraagde inlichtingen te verstrekken.

Artikel 6

De secretaris en de penningmeester zijn behoudens goedkeuring van de voorzitter bevoegd om onder hun eigen verantwoording gedeelten van hun taak over te dragen aan een tweede secretaris, resp. tweede penningmeester.

 

KAS COMMISSIE.

Artikel 7

De Ledenvergadering benoemt jaarlijks een kas commissie, bestaande uit twee leden, die tot taak heeft de boeken en bescheiden van de penningmeester en de financiële jaarstukken van de vereniging te controleren.
De kandidaatstelling van de leden van de kas commissie geschiedt op voorstel van het Bestuur staande de Ledenvergadering, behoudens het recht van de leden om, door tenminste tien leden ondersteunde, tegenkandidaten te stellen.
Het door de kas commissie schriftelijk opgestelde verslag over haar bevindingen met betrekking tot de door haar gevoerde controle wordt door een van de leden van de kas commissie op de Ledenvergadering voorgelezen.
De goedkeuring van het desbetreffende verslag door de Ledenvergadering dechargeert de kas commissie van haar taak.
Tot de leden van de kas commissie kunnen niet worden gekozen leden van het Bestuur, junior leden en leden die in een van de twee voorafgaande jaren lid van de kas commissie zijn geweest. 
Leden van de kas commissie moeten steeds op 31 december van het afgelopen verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.


VAN DE LEDENVERGADERING.

Artikel 8

1.    De leden worden schriftelijk met inachtneming van een termijn van tenminste 7 dagen tot het bijwonen van een vergadering opgeroepen.
De oproep vermeldt de te behandelen punten.
2.    Stemrecht hebben alleen de ter vergadering aanwezige leden, zulks met inachtneming van het gestelde in artikel 4 lid 7 der Statuten.
Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden genomen, tenzij in de Statuten anders is bepaald.
Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.
Indien echter de voorzitter of minstens vijf der aanwezige leden schriftelijk stemming over een bepaald onderwerp wensen, moet ook in dat geval schriftelijk worden gestemd. 
Wordt bij stemming over personen niet aanstonds een volstrekte meerderheid verkregen, dan volgt een tweede vrije stemming.
Wordt dan nog niet een volstrekte meerderheid verkregen, dan volgt voor elke benoeming herstemming tussen de twee kandidaten, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd.           
Voorstellen over zaken waarover de stemmen staken worden geacht te zijn verworpen. Staken de stemmen over personen dan beslist het lot.  De voorzitter is bevoegd uit de leden een stembureau te benoemen.      
Bij verschil van mening over de geldigheid van stembriefjes beslist de voorzitter van de vergadering of het stembureau, indien dit aanwezig is.
Stembriefjes waarop iets anders voorkomt dan de naam van een van de gestelde kandidaten zijn van geen waarde.


VAN DE COMMISSIES.

Artikel 9

Het Bestuur heeft de bevoegdheid om uit de leden commissies te benoemen met bepaalde door het Bestuur vast te stellen taken,
De commissies staan onder leiding van en zijn verantwoording verschuldigd aan het Bestuur.

 

SLOTBEPALING.

Artikel 10.

1.    Een voorstel tot wijziging van dit Reglement kan slechts door de Ledenvergadering in behandeling worden genomen, indien dit is vermeld op de oproep als bedoeld in artikel 8 van dit Reglement.
2.    Een voorstel tot wijziging van dit Reglement kan slechts worden aangenomen indien tenminste 1/3 gedeelte van het totaal aantal stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig is. 
Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, zal de vergadering geschorst worden en een tweede ledenvergadering worden gehouden, welke ongeacht het aanwezige stemmenaantal kan beslissen.